Oferta

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Ewidencja podatkowa
 • Optymalizacja podatkowa
 • Reprezentacja przed urzędami
 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Wyprowadzanie firmy z zaległości
 • Deklaracje podatkowe
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania statystyczne
 • Wdrażanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej
 • Wypełnianie wniosków kredytowych
 • Doradztwo prawno-podatkowe